Home งานต่างประเทศ กรมการจัดหางาน รับสมัคร ไปทำงานญี่ปุ่น วุฒิ ม.6 ไปถูกกฎหมาย ตั๋วเครื่องบินไปกลับฟรี

กรมการจัดหางาน รับสมัคร ไปทำงานญี่ปุ่น วุฒิ ม.6 ไปถูกกฎหมาย ตั๋วเครื่องบินไปกลับฟรี

กระทรวงแรงงานเปิดรับสมัครคนไทยไปฝึกงานญี่ปุ่น 3 ปี ผ่านองค์กร IM Japan ปี 2565 งานนี้สมัครฟรี! ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 2 กันยายน 2565 

โดยผู้ที่สนใจสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยฯ ผ่านองค์กร IM Japan กระทรวงแรงงาน และองค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น (International Manpower Development Organization, Japan : IM Japan) ปี 2565 ครั้งที่ 2 (เพศชาย) ในตำแหน่งผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิค ประเภทงานอุตสาหกรรมการผลิตและก่อสร้าง สามารถสมัครด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ เว็บไซต์ toea.doe.go.th

Loading...

IM ประเทศญี่ปุ่นจะรับผิดชอบค่าโดยสารเครื่องบินไป-กลับ (กรุงเทพฯ-โตเกียว-กรุงเทพฯ) ให้กับผู้ฝึกเทคนิค โดยผู้ฝึกเทคนิคจะได้ค่าเบี้ยงเลี้ยงหรือค่าจ้างตามเงื่อนไขและกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นดังนี้เดือนแรกผู้ฝึกงานเทคนิคแต่ละคนจะได้รับเบียร์เลี้ยงเดือนละ 80,000 เยนและ IM ประเทศญี่ปุ่นจะเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าที่พัก ค่าไฟ ค่าน้ำให้

เดือนที่ 2 ถึงเดือนที่ 36 ผู้ปฏิบัติงานเทคนิคจะได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำที่กฎหมายญี่ปุ่นกำหนดในทุกๆ เดือน เมื่อฝึกงานครบ 3 ปีจะได้รับประกาศนียบัตรรับรอง และได้รับเงินสนับสนุนเพื่อประกอบอาชีพ เมื่อเดินทางกลับถึงไทย จำนวน 600,000 เยน ทั้งนี้ IM ประเทศญี่ปุ่นจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าเบี้ยประกันภัยของผู้ฝึกงานเทคนิคอีกด้วย

ประกาศกระทรวง

https://drive.google.com/…/1dikQMh505b19R45tvk3…/view…

 

วิธีการลงทะเบียนออนไลน์

https://drive.google.com/…/1nlXjcd9GeGsENOuS6…/view…

IM Japan ปี 2565
กระทรวงแรงงานเปิดรับสมัครคนไทยไปฝึกงานญี่ปุ่น 3 ปี ผ่านองค์กร IM Japan ปี 2565 งานนี้สมัครฟรี! ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 2 กันยายน 2565

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้สมัครที่ต้องการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคระยะเวลา 3 ปี (36 เดือน) ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  1. เพศชายอายุ 18 ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ณ วันสมัคร
  2. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่จำกัดสาขาวิชา
  3. ความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตรน้ำหนักได้สัดส่วนกับส่วนสูงสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
  4. พ้นภาระการรับราชการทหารตามกฏหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้ว
  5. ไม่มีรอยสักหรือความผิดปกติทางร่างกาย
  6. สายตาปกติ สายตาไม่สั้นไม่ยาวไม่เอียงและตาไม่บอดสี
  7. ไม่เคยเป็นผู้ไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่นโดยใช้วีซ่า “Technical Intern” ไม่เคยทำงานหรือเข้าเมืองหรือพำนักอาศัยโดยผิดกฎหมายทั้งในประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่น ๆ ไม่เคยเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและถูกตัดสิทธิออกจากการฝึกอบรมก่อนเดินทางไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติอื่นๆเพิ่มเติม จากลิ้งค์นี้ รายละอียด

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น สามารถสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th ลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนคนหางาน และตรวจสอบสถานะการสมัคร ในหัวข้อ ดูรายการสมัครไปทำงานโดยรัฐจัดส่ง หรือตรวจสอบที่ E-Mail ของตนเอง ทั้งนี้ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ศูนย์สอบและสถานที่สอบ ทางเว็บไซต์ www.doe.go.th/prd , www.doe.go.th/overseas และเพจ facebook : IMthailand 

หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อที่ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน โทร. 0 2245 9428  สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694

Loading...
Load More Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

กรมการจัดหางาน รับสมัคร ไปทำงานญี่ปุ่น วุฒิ ม.6 มีโบนัสถึง 600,000 เยน

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineรอคอยกันนานมากสำหรับโครงการดีๆ ที่จัด…